Geli?en teknoloji ve sanayile?me ile birlikte dünyamyzyn çevresel sorunlary da gün geçtikçe çy? gibi büyümektedir. Var olan temiz su kaynaklarynyn, nehirlerin, göllerin ve hatta denizlerin kirlilik oranlary da hyzla artmakta, çevrenin ya?am olanaklary her geçen gün daha da olumsuz bir hal almaktadyr. Firmamyz çevre teknolojileri ve i? sa?ly?y ve güvenli?i konularynda faaliyet gös;;termektedir.